Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej Komorno o mocy do 12 MW (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 17 stycznia 2022 08:07 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek poniedziałek, 17 stycznia 2022 07:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.01.2022 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej Komorno o mocy do 12 MW, gm. Reńska Wieś na działkach nr 185, 196/2, 197/2, 198/2, 227 oraz 249/2" planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 185, 196/2, 197/2, 198/2, 227 oraz 249/2 obręb Komorno, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” na dz. nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 30 grudnia 2021 13:46 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek czwartek, 30 grudnia 2021 12:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy (z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego) w przedmiocie wydania przez ten organ postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” planowanego do realizacji na dz. nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

   

Strona 2 z 93