Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 13 października 2021 08:50 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 13 października 2021 08:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13.10.2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Większyce, gmina Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 14 października 2021 06:12 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 29 września 2021 05:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ewid. 89, 248/5, 1090 - obręb 0079 Poborszów oraz działkach nr ewid. 14, 15/2, 16, 17, 90 - obręb 0100 Większyce w miejscowościach Poborszów oraz Większyce, gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko - kozielski, województwo opolskie".

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29.09.2021 r., znak: OŚ.6220.6.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.

   

Strona 5 z 93