Górne stawki opłat za odbiór odpadów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLVII/298/10

Rady Gminy Reńska WieŚ

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§1

1.  Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następującej wysokości:

1)     od jednego pojemnika 60 litrowego –  14,00 zł;

2)     od jednego pojemnika 80 litrowego – 18,00 zł;

3)     od jednego pojemnika 110 lub 120 litrowego –  25,00 zł;

4)     od jednego pojemnika 240 litrowego – 40,00 zł;

5)      od jednego pojemnika 1100 litrowego – 100,00 zł;

6)      od jednego kontenera o pojemności 7m3 - 750,00 zł.

2.  Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stosujących selektywną zbiórkę odpadów polegającą na wyodrębnieniu szkła, plastiku, makulatury oraz odpadów biodegrodawalnych w następującej wysokości:

1)     od jednego pojemnika 60 litrowego – 9,20  zł;

2)     od jednego pojemnika 80 litrowego – 11,60 zł;

3)     od jednego pojemnika 110 lub 120 litrowego – 14,80 zł;

4)     od jednego pojemnika 240 litrowego – 27,60 zł;

5)      od jednego pojemnika 1100 litrowego – 78,00 zł;

6)      od jednego pojemnika o pojemności 7m3 - 600,00 zł.

  3.   Ustala się górne stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 21,00 zł za 1m3.

4.  Stawki powyższe są stawkami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący          i należny podatek od towarów i usług.

§2

Traci moc uchwała Nr XXXVI/203/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

pobierz w/w uchwałę- plik (*pdf)