I/1/02 z dn. 18 listopada 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr I/1/02

Rady Gminy w Reńskiej Wsi

z dnia 18 listopada 2002roku.

 w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady  Gminy w Reńskiej Wsi.          Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami)  R a d a  G m i n y  w Reńskiej Wsi uchwala , co następuje:                                         

§  1 Na podstawie protokołu Komisji  Skrutacyjnej z tajnego głosowania /załącznik do uchwały/ stwierdza się, że  Przewodniczącym Rady Gminy w Reńskiej Wsi został wybrany Radny Józef Ludwig.

§  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.