I/3/02 z dn. 18 listopada 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

                                          U c h w a ł a  nr I /3/ 02

                                     Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                     z dnia 18 listopada 2002roku. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy w Reńskiej Wsi.          Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)                R a d a  G m i n y  w Reńskiej Wsi uchwala , co następuje:                                                                                                 §  1     Na podstawie protokołu Komisji  Skrutacyjnej z tajnego głosowania /załącznik do uchwały/ stwierdza się, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy
w Reńskiej Wsi został wybrany Pan Bolesław Ardeli.
                                                        §  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.