I/4/02 z dn. 18 listopada 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

U c h w a ł a  nr I /4/ 02

Rady Gminy w Reńskiej Wsi 

z dnia  18 listopada 2002 roku 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.         

Na podstawie art. 18a ust.1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
 Rada Gminy  w Reńskiej Wsi uchwala , co następuje: 

§  1 Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym  składzie: 

  1. Dembończyk Bernard
  2. Flegel Krystian        
  3. Krybus Waldemar
  4. Moszek Józef
  5. Sebesta Dorota

   § 2 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.