II/7/02 z dn. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

   Uchwała  Nr II / 07/ 02                                     Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                        z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego.          Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r Nr 91, poz. 431, z 1994r Dz. U. Nr 1, poz.3, z 1996r Dz. U. Nr 91, poz. 409, z 1997r Dz. U. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r Nr 108, poz. 681, z 2001r Dz. U. Nr 81, poz. 875, z 2002r Dz. U. Nr 200, poz. 1680.)       Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                                                             §  1 Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. określoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 14 października 2002r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. (M.P. Nr 48, poz. 710 z 2002r.) na kwotę 33,45 zł.za 1q  obniża się dla celów ustalenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Reńska Wieś do kwoty 33,40zł/1q.                                                                      §  2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.                                                          §  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.