II/8/02 z dn. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr II /8/ 02

                                         Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                          z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie  podatku od posiadania psów.              Na podstawie art.14 pkt.1,3  i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U Nr 9, poz.84 z  2002r i Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002r)           Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                                                        §  1 Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości:1.      od właścicieli gospodarstw rolnych                                                    30zł      2.      od właścicieli pozostałych nieruchomości i gospodarstw domowych  30zł                                                        §  2 Zwalnia się od podatku od posiadania psów:1.      właścicieli gospodarstw rolnych utrzymujących psy w celu pilnowania tych gospodarstw-         na trzeciego psa2.      pozostałe osoby-         na pierwszego psa, na którego nie przysługuje zwolnienie od podatku od         posiadania psów przewidziane w ustawie                                                         §  3 Od psa nabytego w trakcie roku stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do miesięcy, w których osoba tego psa nie posiadała.                                                         §  4 1. Podatek od posiadania psów płatny jest w drodze inkasa.2. Inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw.3. Za pobór podatku inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10%           zainkasowanego podatku.                                                          §  5 Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 15 maja każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od posiadania psów powstał w ciągu roku podatkowego  w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.                                                          §  6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.                                                         §  7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003rok i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.