II/9/02 z dn. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr II/ 9/02

Rady Gminy w Reńskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2002r. 

w sprawie podatku od nieruchomości       

Na podstawie art.5 ust.1 i 2 i art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz 84 z 2002r. i Dz. U. Nr 200 poz. 1683 z 2002roku) Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                                                                                                                                                §  1 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości: 

1. od  budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej 0,51zł

2. od  budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni     użytkowej 16,00 zł

2.1. od  budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej jeżeli działalność ta w danym budynku została rozpoczęta po raz pierwszy 8,50 zł 3. od  budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  od 1m² powierzchni użytkowej   8,06 zł 4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej 3,46 zł 5. od pozostałych budynków lub ich części od 1m² powierzchni    użytkowej 4,68zł 6. od budowli wg ich wartości określonej na  podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7       ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości                                    

7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez    względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od  1m² powierzchni 0,60 zł 

8. Od gruntów: a/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,38 zł   b/  pozostałych od 1m²  powierzchni 0,10 zł.                                                         

§   2  Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1.      stanowiące własność gminy, jeżeli nie są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających  osobowości prawnej na podstawie umów zawartych z gminą lub z innego tytułu prawnego albo bez tytułu prawnego, z wyłączeniem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnej nieruchomości.

 
  1. zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, zajęte w celu realizowania ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne oraz zajęte w celu prowadzenia przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń działalności sportowej i w zakresie kultury fizycznej.
 
  1. budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków
 
  1. budowle lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru
     i uzdatniania wody, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę.

§   3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003rok i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§   4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.