II/10/02 z dn. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

                                            UCHWAŁA  NR II/ 10/ 02                                      RADY  GMINY  W  REŃSKIEJ  WSI                                          Z DNIA 10 GRUDNIA 2002R. w sprawie wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9 , poz. 84 z 2002r i Dz. U. Nr 200 poz 1683 z 2002r), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z 1994r Dz. U. Nr 1, poz.3, z 1996r Dz. U. Nr 91, poz. 409, z 1997r Dz. U. Nr 43, poz. 272, Dz. U. Nr 137, poz.926, z 1998r Dz. U. Nr 108, poz.681, z 2001r Dz. U. Nr 81, poz. 875 i z 2002r Dz. U. Nr 200, poz. 1680)i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)Rada Gminy w Reńskiej Wsi, uchwala, co następuje:                                                         § 1 Określa się wzory formularzy:
  1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składanej przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości,
  2. deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składaną przez podatników podatku od nieruchomości będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego,
  3. informacji o gruntach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały składanej przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego,
  4. deklaracji na podatek rolny, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, składaną przez podatników podatku rolnego będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  5. informacji o lasach, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, składanej przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku leśnego.
  6. deklaracji na podatek leśny stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, składanej przez podatników podatku leśnego będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 §  2  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.