II/11/02 z dn. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

                                              Uchwała Nr  II / 11 / 02                                            

                                            Rady Gminy w Reńskiej Wsi

                                             z dnia 10 grudnia 2002 r w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych      Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002r i Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002r)  Rada Gminy w Reńskiej Wsi  uchwala, co następuje: §1 Określa się następującą wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  1.      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5           tony włącznie:      1/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 600 zł,  w tym:          a/ wyprodukowane przed rokiem 1993 r – 550 zł,         b/ wyposażone w katalizator spalin  bez względu na rok produkcji – 500 zł,2.      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej  5,5 ton do 9 ton włącznie:1/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1000 zł, w tym:    a/ wyposażonego w katalizator spalin – 900 zł,    b/ wyprodukowanego przed rokiem 1993 – 850 zł3.      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:       1/ powyżej 9 ton poniżej 12 ton  – 1200 zł          a/ wyposażonego w katalizator spalin – 1150 zł,          b/ wyprodukowanego przed rokiem 1993 r – 1150 zł,4.      stawki roczne podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :1/ od 12 ton do 18 ton włącznie o  2 lub 3 osiach jezdnych – 1800 zł,2/  powyżej 18 ton do 26 ton  włącznie o 2 lub 3 osiach jezdnych – 2000 zł,3/ powyżej 23 ton do 26 ton włącznie o 4 lub więcej osiach jezdnych – 2200 zł,4/ powyżej 26 t, bez względu na liczbę osi jezdnych – 2200 zł,5.      od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą       lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :       1/  od 3,5 ton do 12 ton,    1400 zł,              a/ wyprodukowane przed rokiem 1993 – 1350zł6.       od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :       1/ powyżej 12 ton do 18 ton włącznie o  2 osiach jezdnych – 1700 zł,       2/ powyżej 18 ton do 36 ton włącznie o 2 osiach jezdnych – 1770 zł,       3/ powyżej 36 ton o 2 lub więcej osiach jezdnych – 2200 zł, 7.      od przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną      masę całkowitą od 7 ton  i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z      działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:          1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – 740 zł,8        od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1/  od 12 ton    o 1 osi jezdnej – 740 zł,2/ od 12 ton i poniżej 36 ton o 2 osiach jezdnych – 740 zł,3/ 36 tony i powyżej o  2  i więcej osiach jezdnych – 1000 zł,  9.      od autobusu :1/ o ilości miejsc do siedzenia   do 30 włącznie  – 1100 zł,2/ o ilości miejsc do siedzenia powyżej 30 – 1700 zł   a/ wyprodukowanego przed rokiem 1993– 1600 zł §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.  §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.