II/12/02 z db. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

                                    Uchwała Nr II/12/02

                          Rady Gminy w Reńskiej Wsi

                            z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej- na okres nie dłuższy niż 3 lata.        Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  /Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926 i 1998r. Dz. U. Nr.108, poz.681 z 2001r Dz. U. Nr 81, poz. 875, z 2002r Dz. U. Nr 200, poz. 1680/.        Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala , co następuje:                                                        §  1 1.Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej przysługuje na wniosek podatnika złożony w Urzędzie Gminy Reńska Wieś w terminie do dnia 31 stycznia w roku, w którym ma być zastosowane zwolnienie.2.Wniosek powinien zawierać:   a/ numer, klasę i powierzchnię działki, na której zaprzestano produkcji rolnej,   b/ okres wyłączenia z produkcji rolnej,   c/ oświadczenie co do braku możliwości wydzierżawienia gruntów.                                                        §  2 Grunt na którym dokonywany jest zbiór płodów rolnych lub wypas nie uważa się za grunt podlegający zwolnieniu od podatku rolnego.                                                        §  3 Działka gruntu rolnego, na której zaprzestano produkcji rolnej winna być oznaczona tablicą informacyjną.                                                        §  4 W czasie odłogowania grunt winien być odchwaszczony conajmniej  dwa razy w roku celem uniemożliwienia rozsiewania się nasion chwastów i gromadzenia się gryzoni /utrzymanie gruntu w czarnym ugorze/.                                                        §  5Zwolnienia przyznaje się jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata, dotyczy użytków rolnych nie więcej niż 10 ha jego powierzchni.                                                  §  6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.                                                                                                                    §  7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003rok i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.