III/15/02 z dn. 10 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr II/15/02

                          Rady Gminy w Reńskiej Wsi

                            z dnia 10 grudnia 2002 roku 

w sprawie : stanowiska Rady Gminy w Reńskiej Wsi dotyczące przyznania środków finansowych na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r,  z 2002r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984

 

    Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:

                                                            §  1 

Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy w Reńskiej Wsi  w sprawie zawartego porozumienia  z dnia 24.04.2002r w zakresie przyznania środków finansowych na zakup na rzecz Komendy Powiatowej Policji w K- Koźlu samochodu marki Opel Astra Classic, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                                            §  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś, zobowiązując go do przesłania stanowiska, o którym mowa w § 1, do wiadomości:

  1. Komenda Powiatowa Policji w K- Koźlu
  2. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  3. KGP w Warszawie- Biuro Logistyki
  4. Starostwo Powiatowe w K- Koźlu
   §  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.