III/16/02 z dn. 30 grudnia 2002 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR III/ 16/02

RADY  GMINY  W REŃSKIEJ  WSI

Z  DNIA 30 GRUDNIA 2002R. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/165/2000 z dnia 30 sierpnia 2000r w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Reńska Wieś 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, z 2002r Dz. U. Nr 23, poz. 270, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r i Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r) w zw. z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje: 

§  1 Dotychczasowy § 1 pkt.3 uchwały Nr XXII/165/2000 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 sierpnia 2000r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś otrzymuje następujące brzmienie:„Przyznaje się Wójtowi Gminy Reńska Wieś Panu Marianowi Wojciechowskiemu dodatek specjalny w wysokości 14% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego    na okres od dnia 1 grudnia 2002r do dnia 30 listopada 2003r.”§  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.