IV/21/03

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA  NR IV / 21 / 03 Rady Gminy w Reńskiej Wsiz dnia  12 lutego 2003r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Reńska  Wieś na 2003 rok

   

            Na podstawie art. 4’ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (Dz. U. Nr 147, poz.1231 z 2002r, Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2002r)  Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:

§  1 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003rok będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§  2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.