IV/22/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR IV /22 /03

Rady Gminy w Reńskiej Wsi

z dnia 12 lutego 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/96 z dnia 24 kwietnia 1996r Rady Gminy w Reńskiej Wsi w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych.

 

Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:

§  1 Dotychczasowy § 1 ust. 1 uchwały Nr XV/97/96 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 24 kwietnia 1996r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych zmienionej uchwałą nr XXIX/215/2001 z dnia 18 kwietnia 2001r. otrzymuje następującą treść:” 1. Ustala się następujące opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych:    a/ za realizacje programu wychowawczego ponad ustalone minimum podstaw programowych wychowania przedszkolnego w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu –50zł. miesięcznie za każde dziecko.    b/ za korzystanie przez dziecko wyłącznie ze śniadania – 20zł. miesięcznie od każdego  dziecka    c/  za korzystanie przez dziecko ze śniadania i obiadu- 35 zł. miesięcznie od każdego  dziecka ”.

§  2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                       

§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003r  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Przedszkolach Publicznych.