IV/23/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR IV/23/03RADY GMINY W REŃSKIEJ WSIZ DNIA 12 lutego 2003 ROKU w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002r i Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002r)         Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                  §  1 W uchwale Nr II/11/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 10 grudnia 2002roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dokonuje się następujących zmian:
  1. dotychczasowy § 1 pkt.6 otrzymuje brzmienie:
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
           a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:               - o liczbie osi – dwie     1000 zł           b/  równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton:             - o liczbie osi – dwie      1200 zł           c/  równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton:              - o liczbie osi – dwie     1400 zł           d/ równej lub wyższej niż 31 ton :               - o liczbie osi – dwie    1700 zł           e/  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton:               - o liczbie osi – trzy     1770 zł                    f/ równej lub wyższej niż 40 ton :               - o liczbie osi – trzy     2210 zł 
  1. dotychczasowy § 1 pkt.8 otrzymuje brzmienie:
 od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :    - o liczbie osi –jedna      500złb/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton :    - o liczbie osi – jedna     600złc/ równej lub wyższej niż 25 ton :    - o liczbie osi- jedna      700złd/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton :    -  o liczbie osi- dwie      700złe/  równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton:   - o liczbie osi – dwie       900zł f/ równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż 38 ton :   - o liczbie osi – dwie       1120 złg/ równej lub wyższej niż 38 ton :   -  o liczbie osi – dwie      1480 złh/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton :   - o liczbie osi – trzy        1120 złi/  równej lub wyższej niż 38 ton :   - o liczbie osi – trzy        1200 zł          §  2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.