IV/24/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała  Nr IV /24/03

  Rady Gminy w Reńskiej Wsiz dnia 12 lutego 2003r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Reńskiej Wsi .          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.,o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r, z 2002r Dz. U Nr 23, poz. 270, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r i Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r ) i § 7 ust. 1 a rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000r.
w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz.707
z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:§  1 Ustala się wynagrodzenie za pracę Wójta Gminy w Reńskiej Wsi  Mariana Wojciechowskiego w wysokości:

1.    Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.200zł

2.    Dodatek funkcyjny w wysokości  1.420zł

3.  Dodatek specjalny – w wysokości 20%  - łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

4. Dodatek za wieloletnią pracę- zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.§  2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od  dnia 1 stycznia 2003r.