IV/25/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

          UCHWAŁA  Nr IV/25/03  Rady Gminy w Reńskiej  Wsiz dnia  12 lutego 2003r. w sprawie utworzenia zespołu szkolno – przedszkolnego. 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r, Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002r, Dz. .U. Nr 113, poz. 984 z 2002r, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002r, Dz. U. Nr 214, poz.1806 z 2002r  oraz art. 62 ust. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz.329 z 1996r z późn. zmianami) Rada Gminy w Reńskiej  Wsi uchwala, co następuje:

§  1 Z dniem 1 września 2003 roku tworzy się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Większycach, obejmujący Publiczną Szkołę Podstawową w Większycach  oraz  Przedszkole Publiczne w Większycach, zachowując dotychczasowe granice obwodu.

§  2 Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mieści się w miejscowości Większyce, ul. Szkolna 4.

§  3 Utworzony Zespół Szkolno- Przedszkolny w Większycach jest jednostką budżetową.

§  4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Reńskiej Wsi.

§  5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.