IV/26/03 z dn. 12 lutego 2003r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała NR  XIII/86/04

Rady Gminy w Reńskiej Wsi

z dnia 18 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Reńskiej Wsi na 2004r.  Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.) , oraz § 9 pkt. 2 i 3 Regulaminu Rady Gminy, Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:

§  1 Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy w Reńskiej Wsi zawierający główne tematy i terminy posiedzeń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§  2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.