IV/27/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA  NR  IV / 27/ 03

Rady  Gminy w Reńskiej Wsi

z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na  2003r.  

    Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. , oraz  §  7 pkt.2 Regulaminu Rady, Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:

§  1 I.  Zatwierdza się przedłożone plany pracy Komisji Stałych Rady na 2003rok, które zawierają główne tematy i terminy posiedzeń stanowiące załączniki:

1.           Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1

2.           Plan pracy Komisji Finansowo Gospodarczej stanowi załącznik nr 2

3.           Plan pracy Komisji Społeczno Oświatowej stanowi załącznik nr 3

§  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.