IV/28/03 z dn. 12 lutego 2003r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała  Nr IV /28/03 

                                       Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                           z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.           Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późniejszymi zmianami )
                   Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                                                                        § 1 Wnosi się skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r  stwierdzającego nieważność § 3 ust. 2, § 4 ust. 3, § 11 ust. 1, § 19, § 20, § 21, § 24 ust. 2,
§ 25, § 26 ust.3, § 34 ust. 1 i 2, § 30, § 42 ust. 5, § 54, § 66 ust. 1, § 67, § 76 ust. 1 i 2, § 77,
§ 102 ust. 5  , § 111, ust. 3, § 123 uchwały Rady Gminy w Reńskiej Wsi
z dnia 30 grudnia 2002r Nr III/19/02 w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś
                                                          §  2 Do wniesienia skargi o której mowa w § 1 upoważniony jest Wójt Gminy Reńska Wieś.                                                         §  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.