IV/29/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA  NR IV/29/03

                                         Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                             z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie diet przysługujących sołtysom.         Na podstawie art.37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                      §  1Ustala się dietę w wysokości 70zł (siedemdziesiąt złotych) przysługującą sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w Reńskiej Wsi.         §  2Podstawę wypłacenia diet o których mowa w § 1  , stanowi lista obecności na sesjach Rady Gminy w Reńskiej Wsi.            §  3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.        §  4Traci moc uchwała Rady Gminy w Reńskiej Wsi Nr XIV/129/99 z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie diet przysługujących sołtysom.         §  5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia