IV/30/03 z dn. 12 lutego 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA  NR IV/30/03

                                               Rady Gminy w Reńskiej Wsi                                                  z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie diet przysługujących radnym             Na podstawie art.25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)     R a d a   G m i n y  w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                                                §  1 Radnym przysługuje dieta w następującej wysokości:
  1. 140 zł za udział w sesji Rady Gminy w Reńskiej Wsi, z tym, że wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Reńskiej Wsi przysługuje z tego tytułu dieta w kwocie 150zł.
  2. 100zł za udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy w Reńskiej Wsi,
    z tym, że przewodniczącym komisji przysługuje z tego tytułu dieta
    w kwocie 140zł.
                                               §  2 Wysokość diet przysługujących radnym nie może w ciągu miesiąca przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w przepisach prawa przewidzianej dla gmin poniżej 15 tys. mieszkańców.                                                §  3 Podstawę wypłacania diet, o których mowa w § 1 , stanowi lista obecności na sesjach i posiedzeniach.                                               §  4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                §  5Traci moc uchwała Rady Gminy w Reńskiej Wsi Nr XIV/127/99 z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie diet przysługujących radnym oraz członkom komisji Rady Gminy w R- Wsi nie będących radnymi.                                         §  6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.