V/32/203 z dn. 26 marca 2003 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

     UCHWAŁA  NR  V/32/03

Rady  Gminy w Reńskiej Wsi

z dnia 26 marca 2003r. w sprawie uchwalenia planu kadencyjnego Rady Gminy w Reńskiej Wsi.     Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. , oraz § 9 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady.      Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:                                                         §  1 Uchwala się plan kadencyjny Rady Gminy w Reńskiej Wsi.   Plan kadencyjny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  §2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.                                                         §  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.