XXXIX/250/10 z dn. 26 lutego 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXIX/250/10

Rady Gminy  Reńska Wieś

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Reńska Wieś w języku mniejszości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241.) oraz art.12 ust.1 pkt 1  i ust. 7, art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17 , poz.141, nr 62, poz.550 z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dodatkową nazwę miejscowości Reńska Wieś w języku niemieckim w brzmieniu Reinschdorf.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.