XXXIX/253/10 z dn. 26 lutego 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXIX/253/10

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281.) Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:

§ 1

W § 3 uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r.) po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„Wójt Gminy może odstąpić od żądania zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem  nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w przypadku gdy sprzedaży nieruchomości dokonuje się na wniosek Gminy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.