XXXIX/254/10 z dn. 26 lutgo 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXIX/254/10

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Nadaje się ulicy, stanowiącej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 405/12, 405/14 we wsi Długomiłowice nazwę, ulica Zielona.

2.      Ulicę oznaczono na załączniku graficznym kolorem czerwonym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego               i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.