XXXIX/255/10 z dn. 26 lutego 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XXXIX/255/10

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Moja praca, mój sukces” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Moja praca, mój sukces” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Ustala się, że w ramach realizacji tego Projektu, Gmina Reńska Wieś wniesie wkład własny w wysokości stanowiącej 10, 5% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu, to jest w wysokości 5610,68 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.