XL/257/10 z dn. 25 marca 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XL/257/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska Wieś środków stanowiących fundusz sołecki.

 

            Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska Wieś  na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.