XL/260/10 z dn 25 marca 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XL/260/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/219/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wiejskie centra rekreacji i sportu” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Na podstawie art.18 ust.1, ust.2 pkt 6, w związku z art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2 uchwały Nr XXXVI/219/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wiejskie  centra rekreacji i sportu” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, otrzymuje brzmienie:

„Rada Gminy zobowiązuje się w przypadku otrzymania pomocy określonej w § 1 na realizację projektu „Wiejskie centra rekreacji i sportu”, zabezpieczyć w budżecie  na rok 2010 środki finansowe w wysokości 813.000 zł (słownie: osiemset trzynaście tysięcy złotych).”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.