XL/261/10 z dn. 25 marca 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XL/261/10

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac na potrzeby ochrony środowiska.

 

Na podstawie art. 45 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241.) zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Komornie z dnia 19.03.2010 znak: Zsk-38/10 uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wykonanie przez Zespół Szkół w Komornie prac przy drzewie platan klonolistny uznany za pomnik przyrody (nr rej woj. 376) znajdującym się                                    na dz. nr 31/1 obręb Komorno, polegających na założeniu wiązań linowych                                   i amortyzatorów oraz usunięcie drobnego i średniego posuszu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.