XLI/264/10 z dn. 28 kwietnia 2010

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr  XLI/264/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVIII/234/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznikowi graficznemu do uchwały Nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w Większycach nadaje się treść jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego              i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.