XLII/270/10 z dn. 9 czerwca 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała nr XLII/270/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 09 czerwca 2010 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278.) oraz §5 ust. 1 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 500/1 mapa 1 o powierzchni 0,4398 ha, stanowiąca teren rekreacyjno– wypoczynkowy położony w Dębowej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Reńska Wieś, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr 31995 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.