XLII/275/10 z dn. 9 lipca 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLIII/275/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 09 lipca 2010 roku

 

w sprawie nadania honorowego wyróżnienia partnerskiej Gminie Horka „Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.) oraz § 3 Regulaminu Nadawania Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Gminy Reńska Wieś”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/278/2002 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 27 marca 2002 r., Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje;

§ 1

Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Reńska Wieś w uznaniu działalności na rzecz Gminy Reńska Wieś nadaje się partnerskiej Gminie Horka honorowe wyróżnienie „Za zasługi dla Gminy Reńska Wieś”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.