XLV/281/10 z dn. 1 września 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała  Nr  XLV /281/ 10

Rady Gminy Reńskiej Wsi

z dnia 01 września 2010 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r , zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 zm. z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 zm. z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz.1337) oraz art.90 ust.3e, 3f, 3g i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 poz.2572 z 2004 r z póź.zm.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania w szkole niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

 

§ 2. Wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole podstawowej o   uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Reńska Wieś.

 

§ 3. 1 Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w § 2, jest złożenie do Wójta Gminy wniosku o udzielenie dotacji wraz z podaniem planowanej liczby uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

      2. Złożenie wniosku po terminie, o którym mowa w ust.1 lub jego niezłożenie uniemożliwia otrzymania dotacji na dany rok kalendarzowy.

 

§ 4 1. Wójt przekazuje dotację zaliczkowo w ratach miesięcznych w terminie do końca każdego miesiąca, uwzględniając rzeczywistą liczbę uczniów podawaną przez osobę upoważnioną przez organ prowadzący szkołę do 10 dnia każdego miesiąca, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który jest udzielona dotacja. W miesiącach lipiec-sierpień w informacji wykazuje się liczbę uczniów nie większą niż w czerwcu danego roku.

    2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

    3. Rozliczenie otrzymanej dotacji sporządza się w poniższych terminach:

    a/ do 31 lipca za I półrocze roku kalendarzowego

    b/ do 31 stycznia za II półrocze roku kalendarzowego

   4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w pkt 3 stanowi załącznik nr3

   5. Do czasu naliczenia Gminie Reńska Wieś ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, dotacja będzie przekazywana zaliczkowo i wyliczona w oparciu o algorytm podziału części subwencji oświatowej dla jednostek Samorządu terytorialnego z roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

 § 5 1. Kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przeprowadzać mogą upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy Reńskiej Wsi.

2. Kontrola, o której mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:

    1) zgodność liczby uczniów wykazywanych w comiesięcznej informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 z księgą uczniów szkoły.

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust.3 d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

3. Dotacja w części niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie podlega zwrotowi do budżetu Gminy Reńska Wieś na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 z 2009 r).

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńskiej Wsi.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXV/160/05 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 18 maja 2005 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej na terenie Gminy Reńska Wieś.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.