XLV/282/10 z dn. 1 września 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała została uchylona w całości przez Wojewodę Opolskiego rozstrzygnięciem nadzorczym

Uchwała Nr XLV/282/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 01 września 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu weryfikacji przez Wójta Gminy Reńska Wieś, zatwierdza się sporządzoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Baborowie, taryfę cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązywać będzie od dnia 01 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

§ 4

Zatwierdzone ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają ogłoszeniu zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.