XLV/283/10 z dn. 1 września 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLV/283/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 01 września 2010 r.

 

w sprawie dopłat dla odbiorców usług do cen za odprowadzanie ścieków.

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)  w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dopłatę dla odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Baborowie na okres od 01 października 2010 r. do 30 września 2011 r.

§ 2

Dopłata, o której mowa w paragrafie 1 obejmuje dopłatę do ceny odbioru ścieków dla odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków od gospodarstw domowych posiadających wodomierz główny w wysokości 0,20 zł/m3 powiększona o podatek VAT.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś, który przekaże dopłatę do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Baborowie, na podstawie złożonej informacji zawierającej ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia