XLVII/294/10 z dn. 28 października 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLVII /294/10

Rady Gminy Reńskiej Wsi

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r , zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 zm. z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 zm. z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz.1337) oraz art.211, art.212,  art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.N 157, poz.1240), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy przyjętym uchwałą Nr XXXVII/220 /09 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku:

I.  Zwiększa się dochody o kwotę 48.143 zł

z tego:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  o kwotę 32.385 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 288 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.470 zł

 II.  Zmniejsza się dochody o kwotę 132.385 zł

z tego:

Dział  750 Administracja publiczna

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  o kwotę 32.385 zł

Dział  852 Pomoc społeczna

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  o kwotę 100.000 zł

III.  Zwiększa się wydatki  o kwotę 158.404,88 zł

z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki majątkowe o kwotę 2.175 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące o kwotę 32.385 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.728 zł

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.797zł                 

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.860 zł

Dział 801 Oświata wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000 zł

 Dział  852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł                 

 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- wydatki bieżące o kwotę 4.288 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000 zł

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 288zł                 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące o kwotę 15.470 zł

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.470 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące o kwotę 76.086,88 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76.086,88 zł (w tym:64.595,48 och.środ.)

IV.  Zmniejsza się wydatki o kwotę 242.646,88 zł

z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe o kwotę 13.666,40 zł

Budowa infrastruktury technicznej wokół akwenu Dębowa 10.000 zł

Zakupy inwestycyjne– 3.666,40 zł

Dział  750 Administracja publiczna

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące o kwotę 32.385 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.728 zł

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.797 zł                 

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.860 zł

Dział 801 Oświata wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.000 zł                 

Dział  852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 

- wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90003 Oczyszczanie miast i wsi (och.środ.)

- wydatki bieżące o kwotę 47.961,82 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 47.961,82 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (och.środ.)

- wydatki bieżące o kwotę 13.552,87 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.552,87 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność(ochr.środ.)

- wydatki bieżące o kwotę 3.080,79 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.080,79 zł

 § 2

Załącznik Nr 2 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/220 /09 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/220 /09 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś.