XLVII/295/10 z dn. 28 października 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLVII/295/10

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXII/184/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska Wieś środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 1

W treści uchwały Nr XXXII/184/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska Wieś środków stanowiących fundusz sołecki, podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.)

§ 2

Dodaje się § 2a o treści:

Sołectwom, w których wysokość środków funduszu sołeckiego wyliczona na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim przekracza dziesięciokrotność kwoty bazowej- Kb, zwiększa się środki funduszu sołeckiego do wysokości środków przypadających na dane sołectwo wyliczonych na podstawie wzoru określonego w art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim bez ograniczeń do wysokości dziesięciokrotności Kb, o którym mowa w tym przepisie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.