XLVII/296/10 z dn. 28 października 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLVII/296/10

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Reńska Wieś:

1)      od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –. 0,78zł od 1m 2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł .zł od 1 ha powierzchni;                                

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20zł  od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;                                         

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;                                                  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;        

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;                                               

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2009 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Pobierz uchwałę plik (pdf)