XLVIII/299/10 z dn. 10 listopad 2010 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLVIII /299/10

Rady Gminy Reńskiej Wsi

z dnia 10 listopada 2010 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r , zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 zm. z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 zm. z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz.1337) oraz art.211, art.212,  art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.N 157, poz.1240), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala co następuje:

 

§ 1

W budżecie Gminy przyjętym uchwałą Nr XXXVII/220 /09 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku:

 

I.  Zwiększa się dochody o kwotę 222.378 zł

z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 160.378 zł      

Dział  852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 9.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  o kwotę 53.000 zł

II.  Zwiększa się wydatki  o kwotę  226.610,27 zł

z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę 160.378 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  157.878 zł

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę   2.500 zł                 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział  75056 Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące o kwotę 232,27 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę  232,27 zł

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł    

Dział  852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące o kwotę 

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę  9.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę                                                                     

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 53.000 zł

III.  Zmniejsza się wydatki  o kwotę  4. 232,27 zł

z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział  75056 Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące o kwotę 232,27 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 232.27 zł

 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące o kwotę  4.000 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000 zł

 § 2

Załącznik Nr 2 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/220 /09 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś.