Uchwała Nr XLII/270/14 z dn. 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2013 rok

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLII/270/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2013 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Reńska Wieś Marianowi Wojciechowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.