Uchwała Nr XLII/275/14 z dn. 11 czerwiec 2014r w sprawie przyjęcia zmian Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

Uchwała nr XLII/275/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region"                     z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.: 645, 1318, z 2014r. poz. 379.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu  (Dz.  Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707 z 2010r. Nr 8, poz. 129 i z 2011r. Nr 107, poz. 1306) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 2 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Członkami Związku są następujące Gminy:

1)         Bierawa;

2)         Cisek;

3)         Izbicko;

4)         Kędzierzyn-Koźle;

5)         Kolonowskie;

6)         Leśnica;

7)         Pawłowiczki;

8)         Polska Cerekiew;

9)         Reńska Wieś;

10)       Ujazd;

11)       Walce;

12)       Zdzieszowice.”

2)   w § 6 skreśla się pkt 15);

3)   w § 6 po pkt 16) dodaje się pkt 17) w następującym brzmieniu:

17)  opracowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach – członkach Związku w części dotyczącej powierzonych Związkowi Międzygminnemu zadań oraz uchwalenie regulaminu w tym zakresie”;

4)   § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Zgromadzenie liczy 14 członków, którymi są przedstawiciele gmin - członków Związku, po jednym z każdej gminy, z wyjątkiem Gminy Kędzierzyn - Koźle, która ma w Zgromadzeniu trzech przedstawicieli.”

5)   w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swego grona na okres kadencji trwającej 4 lata Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia.”

6)   w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch członków Zarządu wybieranych przez Zgromadzenie na okres kadencji trwającej 4 lata.”

7)   w § 19 w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przekazanych przez gminy Związkowi.”

8)   w § 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w  brzmieniu:

 „1a. Związek po wystąpieniu gminy ze Związku zachowuje uprawnienia i właściwość organów administracji publicznej w sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wystąpienia gminy ze Związku, a także w sprawach opłaty i innych świadczeń należnych za okres w którym gmina była członkiem Związku. W przypadku wystąpienia gminy ze Związku mimo trwania umowy na odbieranie lub zagospodarowanie odpadów z terenu tej gmin – Gmina występująca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy przynależne Związkowi albo zwróci Związkowi koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od tych umów przez Związek.”

§ 2. Zmiana Statutu znajduje zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zmiana Statutu zostanie opublikowana. Zmiany dotyczące kadencji organów Związku określone w § 1 pkt 5 i 6 znajdują zastosowanie do kadencji następującej po kadencji w czasie której niniejsza zmiana Statutu wejdzie w życie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.