Uchwała Nr XLII/276/14 z dn. 11 czerwiec 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś - działka 31/36 obręb Komorno

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

Uchwała Nr XLII/276/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś
– działka 31/36 obręb Komorno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz §5 ust. 1 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 31/36, mapa 2, o powierzchni 5,1982 ha, obręb Komorno. Nieruchomość stanowi własność Gminy Reńska Wieś, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00049496/9 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.