Uchwała Nr XLIV/296/14 z dn. 1.8.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś– działka 163/2 obręb Komorno

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLIV/296/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 1 sierpnia 2014 r

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś– działka 163/2 obręb Komorno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 518) oraz §5 ust. 1 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 163/2, mapa 3, o powierzchni 0,2324 ha, obręb Komorno. Nieruchomość stanowi własność Gminy Reńska Wieś, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00039874/0 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.