Uchwała Nr XLIV/297/14 z dn. 1.8.2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego na działce nr 263 w Kamionce stanowiącego w całości przedmiot najmu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XLIV/297/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego na działce nr 263 w Kamionce stanowiącego w całości przedmiot najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r poz. 518) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przyznaje się najemcy budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 263
    0,0780 ha w Kamionce, stanowiącego w całości przedmiot najmu, pierwszeństwo w jego nabyciu.
  2. Działka stanowi własność Gminy Reńska Wieś, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00036689/5 w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie– Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.