Uchwała Nr XLV/303/14 z dn. 4 września 2014 r. w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała nr XLV/303/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), §9 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na dalsze wydzierżawienie, na okres przekraczający 3 lata, działek:

  1. części o nr 345/2 o łącznej powierzchni 2,7000 ha w miejscowości Pociękarb;
  2. części o nr 345/3 i 345/6 o łącznej powierzchni 7,0000 ha w miejscowości Pociękarb;
  3. nr 396 o powierzchni 0,5280 ha w miejscowości Większyce.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.