Uchwała Nr XLVI/306/14 z dn. 1 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Reńska Wieś do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych DK 38 i DK 45 w Reńskiej Wsi

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała NR XLVI/306/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 1 października 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Reńska Wieś do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych DK 38 i DK 45 w Reńskiej Wsi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Apel Rady Gminy Reńska Wieś do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy ronda”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

  1. Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju,
  2. Wojewodzie Opolskiemu,
  3. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  4. Posłom Województwa Opolskiego,
  5. Mieszkańcom Gminy Reńska Wieś za pośrednictwem środków masowego przekazu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/306/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 1 października 2014 r.

 

APEL RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

Do Ministra infrastruktury i Rozwoju W SPRAWIE BUDOWY RONDA NA skrzyżowaniU dróg krajowych DK 38 i DK 45 W REŃSKIEJ WSI

 

Rada Gminy Reńska Wieś po raz kolejny zwraca się z apelem o jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji związanej z przebudową skrzyżowania dróg krajowych nr 45 i 38 z drogą wojewódzką nr 418 w miejscowości Reńska Wieś. W ostatnich tygodniach zdarzyły się w tym miejscu kolejne poważne wypadki drogowe. Skrzyżowanie to jest bardzo często miejscem kolizji i wypadków. Dlatego też, miejsce to powinno mieć możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się pojazdów, a takim rozwiązaniem jest rondo.

            Dlatego apelujemy o zaplanowanie w wydatkach budżetowych na rok 2015 środków niezbędnych do jego realizacji, tym bardziej, że istnieje dokumentacja projektowa dla tego zadania.