Uchwała Nr XLVII/309/14 z dn. 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA Nr XLVII/309/14

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 1195) Rada Gminy Reńska Wieś po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że skarga wniesiona na Wójta Gminy Reńska Wieś przez Panią Renatę Skiba i Pana Jacka Skiba działających przez pełnomocnika Piotra Pabisz, w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez nieruchomość położoną w Reńskiej Wsi przy ul. Lipowej 16 na działce nr 1013 jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Niniejszą uchwałę należy przekazać pełnomocnikowi wnoszącemu skargę panu- Piotrowi Pabisz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XLVII/309/14

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 października 2014 r.

 

uzasadnieniE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Reńska Wieś po zbadaniu skargi wydała opinię, iż skarga jest bezzasadna.

Rada Gminy Reńska Wieś stwierdza, że skarga na Wójta Gminy Reńska Wieś jest bezzasadna ponieważ Wójt Gminy Reńska Wieś został wprowadzony w błąd przez projektanta dokumentacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, który twierdził, że ma wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zgodnie z umową z dnia 23.08.2013 r. projektant miał obowiązek uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość w celu wykonania inwestycji. Projektant dysponował projektami umów podpisanych przez Wójta Gminy Reńska Wieś, który przedkładał do podpisu właścicielom nieruchomości. Osoba przebywająca w nieruchomości podpisała taką umowę.